Students often feel overwhelmed by the work they have to do and would like an essay writer. Fortunately, there are many essay writing companies online that can handle your task demands. They’ll work alongside you to create a high-quality essay at the most affordable price. It can also be employed online, which is one of the benefits. Plus paper writers online, you get to choose which writer you would like to work with. You are able to choose the writers they have based on their previous work experience as well as past orders.

Free essays are available on these websites and do not require the payment of in advance. After checking for plagiarism and errors, they will send you an edited paper. The writer then delivers the finished essay to you to be approved. They also provide an unconditional money-back guarantee, which means it is worth your while. Also, as you will not be required to submit your essay again and you don’t need to worry about missing your deadlines once more. The best thing? Their prices are extremely reasonable.

You should speak to the manager when you make an order. Managers will respond to your questions and provide information on the terms and conditions of collaboration. You will also be informed about the deadlines, qualifications and price of the essayist. After you sign the contract the essay will be delivered to you. You can also pay the money into the account of the business. If you’re satisfied about the paper, a representative from the business will reach out to you.

Společnost  EuroBoxMovers Logistic Group s. r. o. si klade za cíl chránit soukromí svých zákazníků. Chceme, aby si naši zákazníci mohli být naprosto jisti, že s jejich osobními údaji nakládáme v souladu s povinnostmi, které nám vyplývají z platných právních předpisů.

Tyto zásady ochrany osobních údajů (dále jen „Zásady“) představují pravidla, kterými se řídíme, když získáváme a zpracováváme osobní údaje zákazníků, kteří  využívají služby.

1. Jaké osobní údaje zpracováváme?

  • jméno a příjmení
  • název obchodní firmy, IČ, DIČ
  • telefonní číslo a kontaktní e-mail
  • adresa

Určité technické údaje o zákaznících a návštěvnících webových stránek, jako jsou IP adresa, typ prohlížeče, typ operačního systému, přibližná lokace apod., mohou být z naší strany automaticky získány a shromažďovány.

Osobní údaje zákazníků jsou shromažďovány po dobu 5 let, pokud zákazník nepožádá o jejich smazání dříve (viz bod 4. těchto Zásad: Jak lze zajisti editaci nebo výmaz osobních údajů?)

2. Kde jsou osobní údaje shromažďovány?

Osobní údaje zákazníků a návštěvníků webových stránek jsou uchovávány centrálně na serverech, které se nachází na území České republiky, která je členem Evropské Unie. Data tedy žádným způsobem neopouští, ani nejsou uložena mimo Evropskou Unii. Servery, kde jsou data uchovávána, se nachází v data centru společnosti Active 24 s.r.o. Více informací zde: https://www.active24.cz/

3. Jak jsou osobní údaje zabezpečeny?

EuroBoxMovers Logistic Group s. r. o. se zavazuje, že technicky a organizačně zabezpečí ochranu zpracovávaných osobních údajů tak, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití a aby byly personálně a organizačně nepřetržitě po dobu zpracovávání údajů̊ zabezpečeny veškeré povinnosti správce osobních údajů̊, vyplývající z právních předpisů.

Veškeré osobní údaje, které zákazník v souvislosti s nákupem zboží a poskytování služeb poskytuje, jsou zpracovávány automaticky zabezpečeným elektronickým systémem. Z hlediska organizačního zabezpečení chráníme údaje před neoprávněným přístupem třetích osob, zejména prostřednictvím omezeného přístupu k databázi a osobním údajům, k nimž mají přístup pouze osoby, které jsou proškoleny v oblasti ochrany osobních údajů a jsou vázány povinností mlčenlivosti.

4. Jak lze zajistit editaci nebo výmaz osobních údajů?

Zákazník může editovat své osobní údaje po přihlášení do svého uživatelské účtu. Pokud chce zákazník kompletně smazat celý účet i s historií všech konverzací, stačí napsat email na info@euroboxmovers.cz. Proces smazání účtu je nevratný a je prováděn pouze na žádost zákazníka. Zákazník může být vyzván k ověření vlastnictví účtu dle údajů zadaných při registraci.

Pokud si zákazník vyžádat konkrétní osobní údaje o jeho osobě, může zaslat žádost na info@euroboxmovers.cz. Zákazník může být vyzván k prokázání totožnosti pro ověření, že se osobní údaje vztahují k jeho osobě.

5. Zasílání obchodních sdělení

EuroBoxMovers Logistic Group s. r. o. shromažďuje a spravuje e-mailové adresy uživatelů, získané v souvislosti s poskytováním služeb. Takto získané e-mailové adresy jsou bez ohledu na jejich povahu považovány za adresu elektronického kontaktu, získanou v souvislosti s prodejem výrobku nebo služby ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2000 Sb. o některých službách informační společnosti a EuroBoxMovers Logistic Group s. r. o. je oprávněna využít tyto pro potřeby šíření obchodních sdělení týkajících se vlastních obdobných výrobků nebo služeb.

EuroBoxMovers Logistic Group s. r. o. je povinna poskytnout uživateli možnost odmítnout další zasílání obchodních sdělení na jím zadanou e-mailovou adresu, a to v každém obchodním sdělení. Odmítnutí dalšího zasílání sdělení je pro zákazníky zdarma, s výjimkou nákladů na internetové připojení a datové přenosy.

6. Závěrečná ustanovení

EuroBoxMovers Logistic Group s. r. o. si vyhrazuje právo upravovat tyto Zásady bez předchozího upozornění. Aktuální verze Zásad ochrany osobních údajů je vždy k nalezení na webových stránkách https://www.euroboxmovers.cz/

Zákazník souhlasí s těmito Zásadami zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu vyjadřuje zákazník, že si tyto podmínky přečetl, že s nimi vyjadřuje svůj souhlas a že je v celém rozsahu akceptuje.

Kontaktní údaje EuroBoxMovers Logistic Group s. r. o. ve věcech týkajících se těchto Zásad: +420 733 544 878, info@euroboxmovers.cz

Vztahy těmito Zásadami výslovně neupravené se řídí Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a právním řádem České republiky.

Tyto Zásady nabývají účinnosti dnem 25.5.2018.